Tema koja već godinama izaziva veliku pažnju gotovo svih koji putuju van Srbije, i predstavlja glavobolju za veliki broj roditelja, jeste jedno naizgled veoma obično pitanje: _Da li i u kojim slučajevima je potrebno posedovati saglasnost roditelja za putovanje maloletnog deteta? _

Prema zvaničnom obaveštenju MUP Republike Srbije, maloletno lice do navršene 16. godine života za prelazak državne granice mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, (ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika), samo u slučaju kada putuje samo ili u pratnji lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik.

Osim od strane domaćih organa vlasti, pisana saglasnost može biti zatražena na granici i prilikom kontrole graničnih organa države u koju se putuje, pa je opšta preporuka da se pre puta o svemu dobro informišete u diplomatsko-konzularnim predstavništvima tih država. Ipak, oni koji putuju u Grčku mogu da predahnu u slučaju kada dete putuje sa samo jednim roditeljem jer su grčki i srpski zakon podudarni po ovom pitanju. A šta ako odlučite da svoje dete pošaljete na letovanje sa prijateljima ili rođacima? U ovom slučaju, vrlo je izvesno da će detetu na obe granice biti zatražen dokument saglasnosti, pa savetujemo da ga na vreme pribavite.

Gde nabaviti saglasnost?

Kao i većina dokumenata koja podrazumeva overu potpisa, saglasnost ove vrste možete pribaviti kod javnog beležnika (notara). Obrazac saglasnosti dobijate na licu mesta i popunjavate ga u dva primerka. Jedan primerak dobijate vi, a drugi ostaje javnom beležniku. Ono što je potrebno da sa sobom ponesete prilikom posete notara je izvod iz matične knjige rođenih za dete, (olakšavajuća okolnost je što može biti i stariji od šest meseci). Dete ne mora biti prisutno prilikom davanja saglasnosti za putovanje, ali je neophodno da znate njegov JMBG.

Ono što ostaje za kraj je da svoju ličnu kartu date notaru na uvid i, naravno, platite troškove koji iznose 360 dinara po primerku, odnosno potpisu.